-
+
 
Lärplattformar

Moodle
Fronter


Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 

Kursbeskrivningar HT2017

Kursbeskrivningar för studerande på IT-programmet som inledde sina studier hösten 2017. Här listas alla kursbeskrivningar för IT-programmets inriktningar.  Kurserna håller på att uppdateras och syns på hemsidan när de är godkända.

 

Kursbeskrivning: Databasdesign (I180402)

Utbildningsprogram: Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Inriktning: -

Studiehelhet: -

Ämnesområde: Informationsteknik

Kursnamn: Databasdesign

Kurskod: I180402

Kursnamn på engelska: Database Design

Studiepoäng: 6

Vitsordsskala: VG, G (för betygssättning)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna konstruera relationsdatabaser på ett metodiskt och effektivt sätt samt känna till designprinciper för icke-relationella och distribuerade databaser.
För att uppfylla målen skall den studerande kunna:
- utveckla en relationsdatabas från en konceptuell modell till en fysisk design
- skapa ER-modeller
- normalisera en databas
- skapa tabellindex
- redogöra för grundläggande principer för konstruktion av icke-relationella databaser (NoSQL)
- redogöra för grundläggande principer för konstruktion av distribuerade databaser
- avgöra och motivera hurudana designmetoder och databastyper som lämpar sig för olika databasdomäner

After completion of the course the student is expected to be able to construct relational databases in a methodical and effective way as well as knowing the design principles of non-relational and distributed databases.
To comply with the learning outcomes the student is expected to be able to:
- develop a relational database from a conceptual model to a physical design
- create ER-models
- normalize a database
- create table indexes
- describe basic principles for construction of non-relational databases (NoSQL)
- describe basic principles for construction of distributed databases
- determine and motivate which design methods and database types are suitable for different
database domains.

Innehåll

Kravanalys för databaser
Konceptuell databasdesign
Logisk databasdesign
Fysisk databasdesign
Icke-relationella databaser (NoSQL)
Distribuerade databaser

Requirement analysis for databases
Conceptual database design
Logical database design
Physical database design
Non-relational databases (NoSQL)
Distributed databases

Kurslitteratur och studiematerial

Connolly, T.M. & Begg, C.E. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 6. ed. Boston: Addison-Wesley. 1281 s.
Sadalage, P.J. & Fowler, M. (2012). NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley. 192 s.

Bedömning

VG, G (för betygssättning)

Förkunskaper

Databaser, Systemutvecklingsmetodik.

Databases and System Development Techniques

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Lectures, laboratory sessions and assignments.

Omfattning av närvaroskyldighet

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Obligatory presence at laboratory sessions and reviews of the assignments.

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Written exam and passed assignments.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed grade will be noted in the study card.
U=Fail, G=Pass. VG=Pass with distinction
For validation the grade G, pass, will be used.

Övrigt

-


 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

StudieteknikY0107041 sp
Introduktion till informationsteknikI0001032 sp
Introduktion till informationsteknikI0001026 sp
Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsenI3406012 sp
Engelska 1Y0312033 sp
Grundläggande forskningsmetodikY0104042 sp
LogikI0003027 sp
EkonomiI0005033 sp

Yrkesstudier

Programmering 1I1601028 sp
Programmering 2I1602026 sp
SystemutvecklingsmetodikI1801016 sp
Människa-datorinteraktionI1802016 sp
DatabaserI1401016 sp
Laboration 1I1606016 sp
OperativsystemI1402026 sp
Objektorienterad programmering och design 1I1609016 sp
Objektorienterad programmering och design 2I1610016 sp
Deklarativ programmeringI1604038 sp
DatabasdesignI1804026 sp
DatakommunikationI1403016 sp
WebbserverteknikI1404026 sp
Programkonstruktion och projekthanteringI18060210 sp
MaskininlärningI1408016 sp
Datorgrafik och multimediateknikI1407026 sp
DesignmönsterI1805023 sp
Laboration 2I1607026 sp

Yrkesstudier, ingenjör YH 240 sp

Elteknik och elektronikI1241022 sp
Digitalteknik 1E1111033 sp
Reglerteknik 1E1085032 sp
Matematisk modellering 1I1501036 sp
Matematisk modellering 2I1501045 sp
Modellering och simuleringE1241025 sp
Modellering och simuleringE1241036 sp
Digitalteknik 2E1112021 sp
Mikroprocessorteknik 1E1121032 sp
Mikroprocessorteknik 2E1122024 sp
Reglerteknik 2E1086044 sp

Valfria studier

IBM System i AS/400I3401056 sp
Testdriven programutvecklingI3801013 sp
Mobila applikationerI3404026 sp
Enterprise JavaI3408033 sp
Programmering i C++I3401062 sp

Praktik

PraktikI40040230 sp

Examensarbete

ExamensarbeteI50010215 sp

Bokmärk och dela