-
+

Ansökningsblankett för HÅ-mobilitetsstipendium

HÅ-mobilitetsstipendium

 

Övrig finansiering

Bekanta dig också med ämnesspecifika stipendier.

HÅ-mobilitetsstipendium

Högskolans mobilitetsstipendium ska förbättra förutsättningarna för högskolans studerande till studier och praktik utomlands. Stipendiet stöder främst praktik som görs utanför Europa, men kompletterar också befintliga stödprogram som Erasmus och Nordplus som stöder studier och praktikstudier i Europa.

Ansökan görs på särskild blankett och inlämnas till internationella koordinatorn Lena Nyman-Wiklund till ansökan bifogas praktikkontrakt eller Learning Agreement.

Kriterier för stipendiet

- sökande ska vara inskriven studerande på högskolan
- studierna/praktiken ska vara en del av examensstudierna
- gäller ej för avlönad praktik
- gäller ej för sjöpraktik då resor/handledning redan bekostas av högskolan

- gäller ej kortare Nordplus utbyten under 2 månader.

- återbetalning krävs om studier/praktik avbryts.
- söks före avfärd, ej retroaktivt

Tilläggsstipendium för personer med specialbehov

Programmet Erasmus+ stöder också personer med specialbehov så att de obehindrat ska kunna delta i programmet. Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering. Studerande och högskolans personal kan utöver utbytesstipendiet få speciellt ekonomiskt bidrag för att kunna delta utan hinder i internationellt utbyte.

Bidraget är avsett att möjliggöra högskolestudier utomlands om något specialbehov orsakar extra utgifter för tiden utomlands som det inte går att få annat stöd för. Bidrag kan beviljas för specialarrangemang exempelvis för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder.

Tilläggsstipendium för specialbehov beviljas utöver det normala utbytesstipendiet och det ansökas samtidigt med utbyteansökningen.

I ansökningsblanketten beskrivs personens handikapp eller sjukdom och dess inverkan på utbytesarrangemanget. Man kan inte ansöka om tilläggstöd för de kostnader som studenten också har i sitt hemland (t.ex. regelbunden medicinering) ifall kostnaderna inte är större än i hemlandet. Det minsta beviljade stödet är 200 €.

Även studerande med familj kan på vissa villkor få ett större stipendium för att delta i studentutbyte.

Ansökningsblankett för Erasmus+ mobilitet utan hinder

Checklistan "Internationellt studentutbyte utan hinder" för utresande studerande

Tilläggsstipendium för studerande med familj

Studerande som har barn och åker på utbyte via Erasmus+ kan få ett tilläggsstipendium.

Tilläggsstödet för studerande med familj är 200 €/månad utöver det egentliga Erasmus+-stipendiet.

Studerande med minderåriga barn är berättigade till stödet.

Ansökningblankett för studerande med familj

Svenska studiefonden

Stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik kans ansökas från Svenska studiefonden. Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Svenska studiefonden beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet. Sökandena ska vara finska medborgare eller fast bosatta i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Svenska studiefondens stipendier kan ansökas en gång per år, alltid i februari. Du kan få stipendium från Svenska studiefonden endast en gång.

Läs mer om Svenska studiefonden och ansökning.


 

 


Bokmärk och dela