-
+

Trivselenkäten

Hur nöjd är du som studerande vid Högskolan på Åland?

En bra studiesituation är en förutsättning för goda studieresultat – det kan bestå av allt från fysisk och social miljö, administrativ service, tillgång till tekniska hjälpmedel, lika behandling etc.

I trivselenkäten vill vi ta reda på hur du som studerande upplever studiesituationen vid Högskolan på Åland.

Trivselenkäten utförs vartannat år

Trivselenkäten är en webbaserad enkät som utförts årligen sedan år 2007 vid Högskolan på Åland. Information och en personlig länk till enkäten skickas ut per e-post till alla närvaroanmälda studerande vid högskolan i början av läsåret. Från och med 2012 utförs enkäten vartannat år.

Dina svar är anonyma

Svaren behandlas anonymt men sorteras programvis.

Förbättrad studiesituation för de studerande

Resultatet från enkäten sammanställs och delges högskolans ledning, personal och studerande. Ledningen analyserar svaren och gör en handlingsplan för att förbättra studiesituationen för de studerande.

Frågor & synpunkter

Om du har frågor och synpunkter på enkäten kan du vända dig till kvalitetsansvarig[at]ha.ax.


Bokmärk och dela